تبلیغات
وبلاگ جنگ نرم الیکا جسری - روز جمهوری اسلامی ایران

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان

ساعت و تاريخ

تور ارمنستان
وبلاگ جنگ نرم الیکا جسری
رهبر معظم انقلاب
دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل استتمامی حقوق این وبلاگ برای وبلاگ جنگ نرم الیکا جسریمحفوظ است.